PONUDA PROIZVOĐAČA:

Ter papir

Bitumizirani karton koristi se za izolaciju krovnih I temeljnih površina. Rolna 10 m2.

- bitumenom impregnisani i obloženi krovni karton zaštićen kvarcnim peskom
- u skladu sa SRPS EN 13859-1 Tip W1
- temperaturna postojanost od 0°C do 70°C